Visalink Russia
M. Kharitonievsky per. 9/13, bld.4
Moscow, Russia 107078
+7 495 772 4224
Mon. - Fri. 10:00 - 18:00
http://visalink-russia.com
Get consultation
EN FR RU IT ES DE PL
Our working languages are English and Russian. All correspondence and inquiries in other languages will not be answered
Our office has moved to M. Kharitonievsky per. 9/13 , bld.4, Moscow, RF 107078. If you would like to visit us please call for the appointment.
Order online now! Click here!

Visalink specializes in assisting business professionals with their corporate needs and independent international travelers with their visa requirements before and upon arrival to Russia. Register and you would be able to apply online for a full range of Russian visa support services, including express single, double and multiple-entry business visas, one day tourist visa invitations, registration upon arrival in Moscow. You do not need to send us any documents. All necessary information is collected through our secure online form.

 
How much does it cost?

 

Reset
Once again

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset
0.00 EUR
Visa:0.00 EUR
Delivery:0.00 EUR
Answer the questions! Step 1 of 7
| More

Zezwolenia na pracę

Wszystkie spółki działające na terenie Rosji i zatrudniające cudzoziemców w Rosji powinny mieć Zezwolenie Federalnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej na prawo sprowadzania i wykorzystania zagranicznej siły roboczej.

Dla każdego pracownika cudzoziemca spółka ma wyrobić personalne Zezwolenie na pracę. Zezwolenie na pracę na terenie Rosji to dokument, który potwierdza prawo cudzoziemca na czasową działalność pracowniczą na terenie Rosyjskiej Federacji.

Wjazd cudzoziemca na teren Rosji celem realizacji działalności pracowniczej możliwy jest wyłącznie na podstawie rosyjskiej wizy pracowniczej.

Specjalnością  Visalink są usługi w zakresie wyrobienia dokumentów potrzebnych dla zatrudnienia cudzoziemców na terenie Rosyjskiej Federacji.

Zezwolenia na pracę

Wszystkie spółki działające na terenie Rosji i zatrudniające cudzoziemców w Rosji powinny mieć Zezwolenie Federalnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej na prawo sprowadzania i wykorzystania zagranicznej siły roboczej.

Dla każdego pracownika cudzoziemca spółka ma wyrobić personalne zezwolenie na pracę. Zezwolenie na pracę na terenie Rosji to dokument, który potwierdza prawo cudzoziemca na czasową działalność pracowniczą na terenie Rosyjskiej Federacji.

Wjazd cudzoziemca na teren Rosji celem realizacji działalności pracowniczej możliwy jest wyłącznie na podstawie rosyjskiej wizy pracowniczej.

Specjalnością  Visalink są usługi w zakresie wyrobienia dokumentów potrzebnych dla zatrudnienia cudzoziemców na terenie Rosyjskiej Federacji.

Wszystkie spółki działające na terenie Rosji i zatrudniające cudzoziemców w Rosji powinny mieć Zezwolenie Federalnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej na prawo sprowadzania i wykorzystania zagranicznej siły roboczej.

Dla każdego pracownika cudzoziemca spółka ma wyrobić personalne zezwolenie na pracę. Zezwolenie na pracę na terenie Rosji to dokument, który potwierdza prawo cudzoziemca na czasową działalność pracowniczą na terenie Rosyjskiej Federacji.

Wjazd cudzoziemca na teren Rosji celem realizacji działalności pracowniczej możliwy jest wyłącznie na podstawie rosyjskiej wizy pracowniczej.

Specjalnością  Visalink są usługi w zakresie wyrobienia dokumentów potrzebnych dla zatrudnienia cudzoziemców na terenie Rosyjskiej Federacji.

Zezwolenie na pracę na terenie Rosji to dokument, który potwierdza prawo cudzoziemca na czasową działalność pracowniczą na terenie Rosyjskiej Federacji.

Z dniem 1-go stycznia 2003 roku nabrał mocy szereg zmian w ustawodawstwie rosyjskim regulującym tryb przyznawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Dotyczy to wszystkich rosyjskich osób prawnych (z udziałem zagranicznego kapitału lub bez): obecnie wszystkie one muszą uzyskać zezwolenie na angażowanie zagranicznej siły roboczej (dla pracy w dowolnym zawodzie i na dowolnych stanowiskach w spółkach).

Następnie każdy zagraniczny pracownik spółki, której wydano takie zezwolenie, musi uzyskać personalne zezwolenie na pracę w Rosji. Celem uzyskania zezwolenia na pracę na terenie FR cudzoziemiec musi mieć rosyjską wizę pracowniczą.

Visalink oferuje kwalifikowane usługi w zakresie wyrobienia zezwoleń na pracę w FR i rosyjskich wiz pracowniczych dla cudzoziemcśw.

Okazujemy poparcie w uzyskaniu zezwoleń na pracę w FR для cudzoziemców, którzy chcą mieszkać i pracować w Rosji.

Dla uzyskania zezwolenia na pracę należy złożyć:

1.  Fotografię 3 x 4 (2 szt., kolorowe, matowe);

2.  Zaświadczenie medyczne potwiedzające wyniki negatywne testu na AIDS, trąd (chorobę Hansena), gruźlicę, kiłę, chlamidie, szankroid;

3.  Ksero paszportu z rejestracją;

4.  Ksero karty migracyjnej;

5.  Pokwitowanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1 000 rubli na jedną osobę (oryginał) – przekazuje się w organy władz państwowych.

6.  Pełnomocnictwo od pracownika wystawione na spółkę Visalink.

Dla spółek - celem uzyskania zezwolenia na angażowanie zagranicznej siły roboczej należy złożyć dokumenty jak następuje: 

UWAGA: Wszystkie dokumenty zagraniczne wymagają legalizacji w kraju pochodzenia (apostille) i tłumaczenia przysięgłego na język rosyjski. Pisma i wnioski konieczne do złożenia w w/wymienione organy, mogą być podpisane przez kierownika przedstawicielstwa /oddziału spółki zagranicznej, jeżeli pełnomocnictwo generalne obejmuje podobne uprawnienia.

Dla spółki rezydującej:

1.  Statut spółki (3 poświadczone notarialnie kopie);

2.  Uchwała o założeniu spółki (1 poświadczona notarialnie kopia);

3.  Świadectwo o rejestracji w Moskiewskiej Izbie Rejestracyjnej (3 poświadczone notarialnie kopie) – jeżeli ma takowe;

4.  Świadectwo o wpisaniu do Ujednoliconego Państwowego Rejestru Osób Prawnych (3 poświadczone notarialnie kopie);

5.  Odpis z Ujednoliconego Państwowego Rejestru Osób Prawnych (1 poświadczona notarialnie kopia);

6.  Świadectwo o wzięciu na ewidencję w urzędzie skarbowym (3 poświadczone notarialnie kopie);

7.  Lecencja (jeżeli działalność Twojej spółki wymaga licencjowania);

8.  List Informacyjny z Państwowego Komitetu Statystycznego (1 kopia);

9.  Odpis z listy etatów spółki;

10.  Uchwała o mianowaniu dyrektora generalnego spółki (1 kopia z pieczęcią spółki);

11.  Projekt umowy pracowniczej, zawierający informacje o stanowisku i wynagrodzeniu pracownika (z pieczęcią i podpisem dyrektora generalnego spółki, ale bez podpisu pracownika);

12.  Zaświadczenie z banku (środki na rachunku);

13.  Sprawozdanie bilansowe za ostatni kwartał (oryginał i kopia, oryginał podlega zwrotowi);

14. Pokwitowanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 3 000 rubli na jedną osobę (oryginał);

15. Pełnomocnictwo od pracownika wystawione na spółkę konsaltingową.  

Dla przedstwicielstwa spółki zagranicznej:

1.    Statut spółki głównej (2 poświadczone notarialnie kopie);

2.  Odpis z Rejestru Handlowego lub Świadectwа o rejestracji spółki głównej (2 poświadczone notarialnie kopie);

3.  Zezwolenie na otwarcie przedstwicielstwa (3 poświadczone notarialnie kopie);

4.  Świadectwo o wpisaniu do Konsolidowanego Państwowego Rejestru Państwowej Izby Rejestracyjnej (3 poświadczone notarialnie kopie);

5.  Pełnomocnictwo generalne na kierownika przedstawicielstwa (2 poświadczone notarialnie kopie);

6.  Świadectwo o wzięciu na ewidencję w urzędzie skarbowym (3 poświadczone notarialnie kopie);

7.  Odpis z listy etatów przedstawicielstwa;

8.  Projekt umowy pracowniczej pomiędzy przedstawicielstwem a pracownikiem cudzoziemcem, zawierający informacje o stanowisku, rozkładzie pracy, corocznym uplopie i wynagrodzeniu pracownika;

9.  Zaświadczenie z banku (środki na rachunku);

10.  Sprawozdanie bilansowe za ostatni kwartał (oryginał i kopia, oryginał podlega zwrotowi);

11. Pokwitowanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 3 000 rubli na jedną osobę (oryginał) – przekazuje się organom władzy państwowej;

12. Pełnomocnictwo od pracownika wystawione na spółkę konsaltingową.

Dla oddziału spółki zagranicznej

1.    Statut spółki głównej (2 poświadczone notarialnie kopie);

2.  Odpis z Rejestru Handlowego lub Świadectwа o rejestracji spółki głównej (2 poświadczone notarialnie kopie);

3.  Świadectwo o wpisaniu do Konsolidowanego Państwowego Rejestru Państwowej Izby Rejestracyjnej (3 poświadczone notarialnie kopie);

4.  Pełnomocnictwo generalne na kierownika oddziału (2 poświadczone notarialnie kopie);

5.   Świadectwo o wzięciu na ewidencję w urzędzie skarbowym (3 poświadczone notarialnie kopie);

6.  Odpis z listy etatów oddziału;

7.  Projekt umowy pracowniczej z pracownikiem cudzoziemcem, zawierający informacje o stanowisku i wynagrodzeniu pracownika;

8.  Zaświadczenie z banku (środki na rachunku);

9.  Sprawozdanie bilansowe za ostatni kwartał (oryginał i kopia, oryginał podlega zwrotowi);

10. Pokwitowanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 3 000 rubli na jedną osobę (oryginał) – przekazuje się organom wladzy państwowej; 

11. Pełnomocnictwo od pracownika wystawione na spółkę konsaltingową.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z nami.